Belgian Castle Award

Belgian Castle Award

Belgian Castle AwardHet diploma « Belgian Castle Award » heeft tot doel enerzijds het radioamateurverkeer, bij wijze van een ontspannende bezigheid, te bevorderen en anderzijds een betere bekendheid van een bepaald aspect van ons nationaal patrimonium in de hand te werken.

Artikel 1
Het « Belgian Castle Award », afgekort BCA, heeft betrekking tot radioamateurverbindingen vanuit een kasteel, een versterkt kasteel of een burcht. Deze historische gebouwen zullen geïdentificeerd worden door middel van een referentiecode, die bestaat uit twee delen:

  • twee letters die de provincie of het hoofdstedelijk gewest aanduiden waarin het betrokken kasteel gelegen is:

Voorbeeld: BR voor het hoofdstedelijk gewest, NR voor de provincie Namur, OV voor Oost Vlaanderen, enz…

  • een getal van drie cijfers dat de volgorde van activering aangeeft: 001, 002, 003… 012… 105…enz. voor respectievelijk het eerste, het tweede, derde, twaalfde, honderd en vijfde kasteel dat in een bepaalde provincie of in het hoofdstedelijk gewest wordt geactiveerd.
Artikel 2
Het identificatienummer zal worden toegekend bij aanvraag tenminste 8 dagen vooraf gericht aan het BCA manager ON7RN en dat met een E-bericht of met een bericht per post, maar dan vergezeld van een gefrankeerde geadresseerde omslag.
Elk kasteel, dat nog niet is opgenomen in de cataloog van het comité ( er zijn er reeds 800 gecatalogiseerd), zal maar aanvaard worden door het BCA-comité mits voorlegging van volledig juiste geografische coördinaten, volledig adres en zo mogelijk een foto.

Artikel 3
Het amateurstation dat een kasteel activeert moet zich in een straal van hoogstens 500 meter van het betrokken kasteel bevinden of opgesteld zijn.
Opdat zo’n kasteelactiviteit geldig zou zijn dienen minstens 50 radioverbindingen gemaakt te zijn binnen eenzelfde activeringsperiode, nl. binnen maximum 10 dagen.
Een kopie van het logboek (op papier of via geïnformatiseerde weg) zal aan ON7RN worden overgemaakt ten laatste binnen de 2 maanden na de activiteit.

Artikel 4
Het verdient ten zeerste aanbeveling gedurende een « kasteelactiviteit » bij de uitwisseling van het normale amateur-rapport niet alleen uitleg te geven over het gebruikte amateurstation, maar ook enkele woorden uitleg te verschaffen over de oorsprong en/of geschiedenis van het kasteel van waaruit de activiteit in het kader van dit diploma plaats heeft.
De amateurs, die aan dit opzet deelnemen, aanvaarden ook ten laatste binnen de zes maanden na de activiteit alle daarover ontvangen QSL-kaarten te beantwoorden via het QSL bureau of rechtstreeks.

Artikel 5

Elke amateur, die aan dit programma heeft meegewerkt, zal aan ON7RN binnen de twee maanden na de activiteit een log toesturen samen met een foto van het gebruikte station en van het betrokken kasteel, zodat het comité de activiteit kan geldig verklaren.
De amateur die aan een geldige activiteit heeft deelgenomen krijgt het « puntenkrediet » dat daarmee overeenstemt. Hij zal een geschreven bericht van dat « puntenkrediet » ontvangen dat hij later kan toevoegen aan zijn eigen aanvraag tot het bekomen van het diploma.

Artikel 6
Het diploma kan toegekend worden in de categorie CW, fonie of mixed-mode, en dat in alle HF-banden (1,8 – 28 MHz) of in VHF en UHF, (144 en 430 MHz), monoband of multiband.
QSO’s tot stand gekomen via omzetters, via packet stations, via satelliet, of via telefoon-verbindingen, zijn niet geldig voor het bekomen van het BCA.
Basisdiploma: Contact met 50 (HF) of 25 (V/UHF), versterkte kastelen of burchten, waarvan minstens drie in elke provincie en het hoofdstedelijk gewest.
Uitbreidingen: Klevers per deel van 25 bijkomende kastelen, waarvan minstens 1 in elke provincie en het hoofdstedelijk gewest.

Artikel 7
Elke aanvraag voor een diploma moet worden voorgelegd in de vorm van een GCR-List, waarbij worden vermeld: de referentienummers der kastelen, de roepnamen van de amateurstations, datums, uren, modes, RST en QRG van de contacten. De QSL-kaarten dienen bewaard te worden, zodat ze kunnen overgelegd worden op vraag van de BCA Manager ON7RN.

Artikel 8
Belgische deelnemers worden verzocht alleen de prefix ON te gebruiken voor contacten in het kader van het BCA diploma. Evenwel, vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 mag eveneens de prefix OO gebruikt worden. Het BCA diploma kan uiteraard ook bekomen worden door de luisteramateurs onder dezelfde voorwaarden als die geldig voor de zendamateurs.

Artikel 9
Elke aanvraag voor een diploma zal gericht worden aan de BCA-Manager: Eric Vancraenenbroeck- on7rn [at] eudxf [dot] de (ON7RN), Wimpelbergstraat 105, 1120 Brussel.

Artikel 10
De deelname in de onkosten is vastgesteld op 10 €. Uitbreidingen kosten: 2 €.

Artikel 11
De BCA schepper behoudt zich het recht voor het huidig reglement te wijzigen, met dien verstande dat alle reeds verworven punten uit hoofde van dit reglement, verworven blijven

La suite à lire sur le site de : UBA Radioamateurs en Belgique Belgian Castle Award