3 août 2018, F5IUZ /p sur F / AM-660,

3 août 2018, F5IUZ /p dès 7h00,

sur F / AM-660,

7,032-cw, 10,122-cw, 14,042-cw (+/-