21 fév 2018, ON5SWA/p en ONFF 0258

21 fév 2018, ON5SWA/p en ONFF 0258

De 8h à 12h en SSB

Moeraske in JO20EV